Joris Veer Woninginrichting, gevestigd aan de Opaalstraat 7, 2871 ZR Schoonhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Bedrijfs- en contactgegevens Joris Veer Woninginrichting Opaalstraat 7 2871 ZR Schoonhoven 0182-381822 www.JorisVeer.nl  De Functionaris Gegevensbescherming van Joris Veer Woninginrichting is Wendy Veer. Zij is te bereiken via info@jorisveer.nl of via bovengenoemd telefoonnummer. Persoonsgegevens die wij verwerken Joris Veer Woninginrichting verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Het betreft hier de volgende gegevens:
  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
De gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren en het leveren van nazorg en service over de diensten en goederen.
  • Het afhandelen van uw betaling.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Joris Veer verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens. Tevens heeft onze website niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@jorisveer.nl, dan verwijderen wij deze informatie. Bewaartermijn persoonsgegevens Wij bewaren volgens de wettelijke bewaartermijn, 7 jaar. In verband met eventuele claims bewaren wij onze administratie, met daarin uw persoonsgegevens maximaal 10 jaar.  Mocht u voor  het aflopen van de wettelijke bewaartermijn uw gegevens verwijderd willen hebben dan kunt u daartoe een verzoek indienen op info@jorisveer.nl. Het eerder verwijderen van uw gegevens kan gevolgen hebben voor de garantieperiode. Indien u een verzoek tot verwijdering van uw gegevens indient vervalt de resterende garantie. Delen van persoonsgegevens met derden Joris Veer Woninginrichting deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, het verlenen van service en nazorg en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Joris Veer Woninginrichting blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Joris Veer Woninginrichting uw persoonsgegevens alleen aan andere derden indien u hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Joris Veer Woninginrichting gebruikt  technische- , functionele-  en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Joris Veer Woninginrichting en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@jorisveer.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken na datum binnenkomst, op uw verzoek. Joris Veer Woninginrichting wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons Het beveiligen van persoonsgegevens Joris Veer Woninginrichting neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@jorisveer.nl.